Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7348-1

Chân Váy QCV19: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu trắng.

Chân Váy QCV20: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu xám.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7348-2

Chân Váy QCV19: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu trắng.

Chân Váy QCV20: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu xám.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7348-3

Chân Váy QCV19: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu trắng.

Chân Váy QCV20: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu xám.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7348-4

Chân Váy QCV19: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu trắng.

Chân Váy QCV20: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu xám.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7348-5

Chân Váy QCV19: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu trắng.

Chân Váy QCV20: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu xám.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7348-6

Chân Váy QCV19: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu trắng.

Chân Váy QCV20: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu xám.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7348-7

Chân Váy QCV19: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu trắng.

Chân Váy QCV20: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu xám.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7348-8

Chân Váy QCV19: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu trắng.

Chân Váy QCV20: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu xám.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7348-9

Chân Váy QCV19: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu trắng.

Chân Váy QCV20: Quần short ống loe giả váy, lưng thun, chất liệu ren dập ly, màu xám.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-1

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-2

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-3

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-4

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-5

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-6

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-7

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-8

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-9

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-10

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-11

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-12

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-13

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-14

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7356-15

Áo Nữ QCA71: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, màu trắng.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7378-1

Áo Nữ QCA69: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, kẻ sọc, màu trắng - xanh.

Quần Short QCQ12: Quần short ống rộng, lưng dây rút đuôi chuông, 2 túi xéo bên hông, chất liệu cotton mịn, màu xanh đen.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7378-2

Áo Nữ QCA69: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, kẻ sọc, màu trắng - xanh.

Quần Short QCQ12: Quần short ống rộng, lưng dây rút đuôi chuông, 2 túi xéo bên hông, chất liệu cotton mịn, màu xanh đen.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7378-3

Áo Nữ QCA69: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, kẻ sọc, màu trắng - xanh.

Quần Short QCQ12: Quần short ống rộng, lưng dây rút đuôi chuông, 2 túi xéo bên hông, chất liệu cotton mịn, màu xanh đen.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7378-4

Áo Nữ QCA69: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, kẻ sọc, màu trắng - xanh.

Quần Short QCQ12: Quần short ống rộng, lưng dây rút đuôi chuông, 2 túi xéo bên hông, chất liệu cotton mịn, màu xanh đen.

Hàng Quảng Châu mới về 13/07-7378-5

Áo Nữ QCA69: Áo bẹt vai có lá cổ, tay lỡ, dây áo móc khoen tròn kim loại, thân trước có nẹp cài giấu nút giả, chất liệu kate mịn, kẻ sọc, màu trắng - xanh.

Quần Short QCQ12: Quần short ống rộng, lưng dây rút đuôi chuông, 2 túi xéo bên hông, chất liệu cotton mịn, màu xanh đen.