Jean Tháng 1/2017-17668-1

Quần Dài SQ108: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao ,rách nhẹ, màu xanh nhạt

Quần Dài SQ107: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh vừa

Quần Dài SQ106: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh đậm

Jean Tháng 1/2017-17668-2

Quần Dài SQ108: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao ,rách nhẹ, màu xanh nhạt

Quần Dài SQ107: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh vừa

Quần Dài SQ106: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh đậm

Jean Tháng 1/2017-17668-3

Quần Dài SQ108: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao ,rách nhẹ, màu xanh nhạt

Quần Dài SQ107: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh vừa

Quần Dài SQ106: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh đậm

Jean Tháng 1/2017-17668-4

Quần Dài SQ108: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao ,rách nhẹ, màu xanh nhạt

Quần Dài SQ107: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh vừa

Quần Dài SQ106: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh đậm

Jean Tháng 1/2017-17668-5

Quần Dài SQ108: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao ,rách nhẹ, màu xanh nhạt

Quần Dài SQ107: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh vừa

Quần Dài SQ106: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh đậm

Jean Tháng 1/2017-17668-6

Quần Dài SQ108: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao ,rách nhẹ, màu xanh nhạt

Quần Dài SQ107: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh vừa

Quần Dài SQ106: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh đậm

Jean Tháng 1/2017-17668-7

Quần Dài SQ108: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao ,rách nhẹ, màu xanh nhạt

Quần Dài SQ107: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh vừa

Quần Dài SQ106: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh đậm

Jean Tháng 1/2017-17668-8

Quần Dài SQ108: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao ,rách nhẹ, màu xanh nhạt

Quần Dài SQ107: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh vừa

Quần Dài SQ106: Quần Skinny Pull & Bear cạp cao,rách nhẹ, màu xanh đậm